آلیاژ با دقت بالا

  • آلیاژ با دقت بالا

    آلیاژ دمای بالا ترکیب شیمیایی درجه C Si Mn SP Cr Ni Mo Cu Fe Al Co Ti نه بیشتر از 1J50 0.03 0.15 ~ 0.3 0.3 ~ 0.6 0.02 0.02 - 49.5 ~50.5 - ≞ 0.7 ≞0.2 - 0.2 پایه 6-1.1 0.02 0.02 - 78.5 × 80.5 3.8 ~ 4.1 ≤0.2 پایه — — — 3J53 0.05 0.8 0.8 0.02 0.02 5.2 × 5.8 41.5 ~ 2 ~ 0.9 ~2 0.7 0.7 پایه .7 4J29 0.03 0.3 0.5 0.02 0.02 ...