نیمونیک

  • نیمونیک

    آلیاژ دمای بالا ترکیب شیمیایی درجه C Si Mn SP Cr Ni Fe Cu Ti Al Co غیر بزرگتر از Nimonic90 0.13 1 1 0.015 18 ≤21 پایه ≤1.5 ≤0.2 2~3 1~2 15~21 Z 15≤20.0 سرب≤0. ≤0.15 Nimonic91 0.1 1 1 0.015 27 ≤30 پایه ≤1 ≤0.5 1.9 ~2.7 0.9 ~ 1.5 19 ~21 Nb0.4 ~1.1 B0.001 ~ R0001 m㎡ قدرت تسلیم Rp0.2N/...