اینکلوی

  • اینکلوی

    آلیاژ دمای بالا ترکیب شیمیایی درجه C Si Mn SP Cr Ni Fe Al Ti Cu Mo غیر بزرگتر از Incoloy800 0.1 1 1.5 0.015 0.03 19 × 23 30 × 35 پایه 0.15 ~ 0.6 0.15 ≥ 0. 0. 0. 0 .1 1 1.5 0.015 0.03 19 × 23 30 × 35 پایه 0.15 ~ 0.6 0.15 ~ 0.6 ≤0.75 — — Incoloy800HT 0.06 × 0.1 1 1.5 0.015 0.03 ~39 ~1 0.03 6 0.15-0.6 ≤0.75 — Al+Ti 0.85...